Luật chống quấy rối tình dục ở Đài Loan

Quấy rối tình dục là một hành vi đồi bại đáng lên án. Rất nhiều các quốc gia có những luật lệ xử phạt rất nghiêm khắc với hành vi này. Đài Loan cũng không ngoại lệ. Hãy cùng tìm hiểu luật ngăn chặn quấy rối tình dục ở Đài Loan nhé.

1. Những quy định chung về Đạo luật chống quấy rối tình dục ở Đài Loan

Điều 1

 1. Đạo luật này được xây dựng nhằm ngăn chặn hành vi quấy rối tình dục và bảo vệ quyền và lợi ích của nạn nhân.
 2. Định nghĩa về quấy rối tình dục và việc xử lý và ngăn chặn các vụ quấy rối tình dục được điều chỉnh bởi các quy định của Đạo luật này. Nếu Đạo luật này không quy định, các luật khác sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, các quy định của Đạo luật này sẽ không áp dụng cho những người áp dụng Đạo luật Bình đẳng giới tại nơi làm việc và Đạo luật Giáo dục Bình đẳng Giới, ngoại trừ các Điều 12, 24 và 25.

Điều 2

Thuật ngữ “性騷擾(Xìngsāorǎo) quấy rối tình dục” được sử dụng trong Đạo luật này đề cập đến các hành vi không phải là tội tấn công tình dục đối với những người khác có liên quan đến tình dục hoặc giới tính trái với ý muốn của họ và những người thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
 1. Việc người kia tuân theo hoặc từ chối thực hiện hành vi là điều kiện người đó đạt được, làm mất hoặc vi phạm các quyền và lợi ích của mình liên quan đến công việc, giáo dục, đào tạo, dịch vụ, chương trình và hoạt động.
 2. Bằng cách hiển thị hoặc phát đi các từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh hoặc các đồ vật khác, hoặc bằng những lời nói hoặc hành động mang tính phân biệt đối xử, xúc phạm, hoặc theo những cách khác làm tổn hại đến nhân phẩm của người khác, hoặc gây ra sự sợ hãi, thù địch hoặc hoàn cảnh xúc phạm hoặc ảnh hưởng quá mức đến việc tiến hành công việc, giáo dục, đào tạo, dịch vụ, chương trình, hoạt động hoặc cuộc sống bình thường của họ.

2. Trách nhiệm và phòng ngừa quấy rối tình dục

Điều 7
 1. Các cơ quan, quân đội, trường học, tổ chức hoặc người sử dụng lao động phải ngăn chặn và kiểm soát việc xảy ra quấy rối tình dục. Các biện pháp khắc phục và sửa chữa ngay lập tức và hiệu quả sẽ được thực hiện khi biết về quấy rối tình dục.
 2. Nếu có hơn mười thành viên, nhân viên hoặc nhân viên phục vụ trong tổ chức được đề cập ở phần trên, một kênh khiếu nại sẽ được thiết lập để phối hợp xử lý; đối với những tổ chức có hơn 30 thành viên, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát quấy rối tình dục sẽ được xây dựng và tiết lộ công khai.
 3. Để ngăn chặn và xử lý các vụ quấy rối tình dục, cơ quan có thẩm quyền ở trung ương xây dựng hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát quấy rối tình dục; nội dung bao gồm các nguyên tắc về phòng chống quấy rối tình dục, kênh khiếu nại, biện pháp trừng phạt, chương trình giáo dục và đào tạo, v.v. các biện pháp liên quan.
Điều 8
 1. Các cơ quan, quân đội, trường học, tổ chức hoặc người sử dụng lao động quy định ở điều trên phải thường xuyên tổ chức hoặc khuyến khích nhân viên của họ tham gia giáo dục và đào tạo có liên quan về phòng, chống quấy rối tình dục.
Điều 9
 1. Đối với những người khác quấy rối tình dục, họ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 2. Trong trường hợp của khoản trên, ngay cả khi không phải là thiệt hại về tài sản, người ta có thể yêu cầu một khoản tiền tương đương bồi thường và người bị xâm phạm uy tín cũng có thể yêu cầu một hình phạt thích đáng để khôi phục danh tiếng của mình.
Điều 10
 1. Các cơ quan, quân đội, trường học, tổ chức và người sử dụng lao động không được phân biệt sai giữa những người khiếu nại, thông báo, thông báo, khởi kiện, làm chứng, cung cấp hỗ trợ hoặc tham gia vào các khiếu nại quấy rối tình dục, điều tra, khảo sát hoặc thủ tục xét xử.
 2. Những người vi phạm các quy định của khoản trên sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Điều 11
 1. Khi một nhân viên hoặc người chịu trách nhiệm của một tổ chức sử dụng sự thuận tiện trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ để quấy rối tình dục người khác, và theo Khoản 2 của Điều 9, người sử dụng lao động hoặc tổ chức phải cung cấp sự trợ giúp thích hợp khi nạn nhân bị trừng phạt thích đáng để phục hồi uy tín.
 2. Khi một học sinh hoặc người được giáo dục hoặc đào tạo đang được giáo dục hoặc đào tạo trong một trường học, cơ sở giáo dục hoặc đào tạo, quấy rối tình dục người khác và khi nạn nhân là hình phạt thích đáng để khôi phục thanh danh theo Điều 9, Đoạn 2, trường học hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ cung cấp hỗ trợ thích hợp.
 3. Các quy định của hai khoản trên không áp dụng cho các cơ quan.
Điều 12
 1. Quảng cáo, ấn phẩm, đài phát thanh, truyền hình, tín hiệu điện tử, mạng máy tính hoặc các phương tiện truyền thông khác không được đưa tin hoặc ghi tên nạn nhân hoặc các thông tin khác đủ để xác định nạn nhân. Tuy nhiên, việc này không chỉ giới hạn trong trường hợp người bị hại có năng lực đồng ý hoặc cơ quan điều tra hình sự xét thấy cần thiết theo quy định của pháp luật.

3. Khiếu nại và điều tra chống quấy rối tình dục ở Đài Loan

Điều 13
 1. Ngoài việc yêu cầu hỗ trợ theo các luật liên quan, nạn nhân của các vụ quấy rối tình dục có thể, trong vòng một năm kể từ khi vụ việc xảy ra, gửi đơn khiếu nại đến cơ quan, quân đội, trường học, tổ chức, người sử dụng lao động hoặc thành phố hoặc quận (thành phố) có thẩm quyền chính quyền.
 2. Sau khi cơ quan có thẩm quyền của thành phố hoặc quận (thành phố) ở đoạn trên chấp nhận đơn khiếu nại, cơ quan này sẽ chuyển ngay vụ việc cho cơ quan, quân đội, trường học, cơ quan hoặc người sử dụng lao động nơi thủ phạm để điều tra và lưu hồ sơ để quản lý; , trường học, cơ sở hoặc người sử dụng lao động, nên được chuyển đến sở cảnh sát nơi xảy ra vụ việc để điều tra.
 3. Các cơ quan, quân đội, trường học, tổ chức hoặc người sử dụng lao động sẽ bắt đầu điều tra trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo hoặc chuyển giao, và sẽ hoàn thành việc điều tra trong vòng hai tháng; nếu cần, có thể kéo dài thêm một tháng và các bên sẽ được thông báo.
 4. Kết quả của cuộc điều tra nêu trong đoạn trên sẽ được thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan và cơ quan có thẩm quyền của thành phố, quận (thành phố).
 5. Nếu cơ quan, quân đội, trường học, tổ chức hoặc người sử dụng lao động không hoàn thành cuộc điều tra trong thời hạn, hoặc bên liên quan từ chối chấp nhận kết quả điều tra, bên liên quan có thể gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền của thành phố hoặc quận (thành phố) trong 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoặc ngày sau khi có thông báo kết quả điều tra, kháng nghị lại.
 6. Khi một bên nộp đơn kháng cáo hoặc tái kháng cáo trong thời hạn, cơ quan có thẩm quyền của thành phố hoặc quận (thành phố) có thể không chấp nhận.
Điều 14
 1. Sau khi cơ quan có thẩm quyền của thành phố hoặc quận (thành phố) chấp nhận một trường hợp tái khiếu nại quấy rối tình dục, chủ tịch ủy ban phòng chống quấy rối tình dục sẽ chỉ định từ ba đến năm thành viên để thành lập nhóm điều tra trong vòng bảy ngày và chọn một người làm người triệu tập nhóm để tiến hành một cuộc điều tra. Nó sẽ được xử lý theo các quy định của khoản thứ ba và thứ tư của điều trước.
Điều 15
 1. Nếu vụ việc quấy rối tình dục đã bước vào thủ tục điều tra hoặc xét xử, ủy ban phòng chống quấy rối tình dục thành phố hoặc quận (thành phố) có thể quyết định dừng việc xử lý vụ việc trước khi kết thúc thủ tục khi xét thấy cần thiết.

4. Thủ tục hòa giải vi phạm quấy rối tình dục

Điều 16
 1. Cả hai bên trong một vụ quấy rối tình dục có thể nộp đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của thành phố hoặc quận (thành phố) hòa giải bằng văn bản hoặc bằng lời nói; nếu họ nộp đơn bằng lời nói, một bản ghi sẽ được lập.
 2. Đơn trong đoạn trên phải nêu rõ lý do hòa giải và hoàn cảnh của tranh chấp.
 3. Các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của vụ việc hòa giải nêu tại Đoạn 1, tính bảo mật của vụ việc hòa giải, tính hợp lệ của việc không tham dự vào ngày đã định và yêu cầu hỗ trợ từ các cơ quan liên quan sẽ do cơ quan có thẩm quyền trung ương quy định. riêng biệt.
Điều 17
 1. Phí hòa giải và kiểm tra sẽ do các bên xác minh và thanh toán, không tính phí hoặc thù lao.
Điều 18
 1. Nếu cuộc hòa giải được thiết lập, một lá thư hòa giải sẽ được chuẩn bị.
 2. Để chuẩn bị và hiệu lực của thỏa thuận hòa giải ở đoạn trên, các quy định từ Điều 25 đến Điều 29 của Quy chế hòa giải thị trấn và thành phố sẽ được áp dụng với những sửa đổi phù hợp.
Điều 19
 1. Nếu hòa giải không thành, đương sự có thể nộp đơn lên Ủy ban phòng chống quấy rối tình dục của chính quyền địa phương để chuyển vụ việc hòa giải cho cơ quan tư pháp phụ trách; tạm thời được miễn án phí sơ thẩm.

5. Hình phạt quấy rối tình dục ở Đài Loan

Điều 20

 1. Những người quấy rối tình dục người khác sẽ bị phạt từ 10.000 Đài tệ đến 100.000 Đài tệ bởi cơ quan có thẩm quyền của thành phố hoặc quận (thành phố).
Điều 21
 1. Đối với những người chịu sự giám sát và chăm sóc của họ do giáo dục, đào tạo, điều trị y tế, công vụ, kinh doanh, tìm việc làm hoặc các mối quan hệ tương tự khác, những người sử dụng quyền lực hoặc cơ hội để quấy rối tình dục người đó có thể bị trừng phạt nặng hơn. đến một nửa.
Điều 22
 1. Người nào vi phạm quy định tại đoạn cuối Đoạn 1 và Đoạn 2 Điều 7 sẽ bị cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố hoặc quận (thành phố) phạt tiền từ 10.000 Đài tệ đến 100.000 Đài tệ. Những người không sửa chữa sau khi được thông báo trong một thời hạn có thể bị trừng phạt liên tiếp.
Điều 23
 1. Cơ quan, quân đội, trường học, tổ chức hoặc người sử dụng lao động thuộc các quy định tại Khoản 1 Điều 10 sẽ bị cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố hoặc quận (thành phố) phạt tiền từ 10.000 Đài tệ đến 100.000 Đài tệ. Những người không sửa chữa sau khi được thông báo trong một thời hạn có thể bị trừng phạt liên tiếp.
Điều 24
 1. Những người vi phạm các quy định tại Điều 12 sẽ bị cơ quan quản lý kinh doanh có thẩm quyền phạt từ 60.000 Đài tệ đến 300.000 Đài tệ cho các mục đích tương ứng, và các vật phẩm quy định tại Điều 12 có thể bị tịch thu hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết khác. Những người được thông báo để sửa chữa trong một thời hạn và những người không sửa chữa trong thời hạn, có thể bị trừng phạt liên tiếp.
Điều 25
 1. Bất kỳ ai có ý định quấy rối tình dục ai đó hôn, ôm hoặc sờ mông, ngực hoặc các bộ phận riêng tư khác của cơ thể trước khi họ có thể chống cự sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá hai năm, tạm giam ngắn hạn, hoặc phạt tiền không quá 100.000 Đài tệ.
 2. Những vi phạm ở trên phải được báo cáo.

Lưu ý không vi phạm quấy rối tình dục ở Đài Loan

Ở Đài Loan hầu hết các phương tiện công cộng, nơi đông người, đường phố,… đều có camera theo dõi do đó nếu bị phát hiện tố giác hành vi quấy rối tình dục sẽ bị xử lý nghiêm theo luật.

Một vài trường hợp lao động Việt Nam mới qua không biết luật nên đã nhìn, trêu ghẹo hoặc có hành vi động chạm với phụ nữ Đài Loan sau khi bị tố giác đều bị phạt tiền và nặng sẽ bị trục xuất về nước. Do đó cần nâng cao ý thức không nên có các hành động trêu ghẹo hoặc động chạm quấy rối tình dục người khác.

Xem thêm:

Luật phá thai ở Đài Loan

Mua thuốc tránh thai ở Đài Loan?

Cách tính phí Bảo hiểm lao động và Bảo hiểm y tế ở Đài Loan

Chế độ thai sản ở Đài Loan mẹ bầu nhất định phải biết

Luật mới áp dụng cho người đi xe đạp điện tại Đài Loan

Phân loại nghỉ phép ở Đài Loan? Nghỉ phép không lương, có lương, quyền lợi của lao động

Nguồn: Codaudailoan tổng hợp. Vui lòng không copy

Cập nhật tin tức Đài Loan tại Codaudailoan.com. Website là nơi chia sẻ Kinh nghiệm định cư ở Đài Loan các vấn đề thủ tục kết hôn, ly hôn, làm thẻ cư trú, thẻ cư trú vĩnh viễn, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế Đài Loan, cập nhật tin tức Đài Loan cho lao động, du học sinh, hôn phối với người Đài Loan. cho lao động, du học sinh, hôn phối với người Đài Loan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.